Inici / Ajuntament - Seu electrònica / Tràmits

Tràmits

Presentació de proposicions en els procediments oberts

DescripcióPresentar les proposicions en els procediments d’adjudicació de contractes oberts.


Aquests procediments s’anunciaran al Perfil del contractant de l’Ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) quan sigui preceptiu per import de la licitació, i en el portal VORTAL. Quan els contractes estiguin subjectes a regulació harmonitzada, a més a més es publicarà en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) i en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).
La presentació de proposicions es farà únicament a través del portal https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytosantquirzedelvalles.
 
Igualment, totes les notificacions i comunicacions entre l’òrgan de contractació i els interessats s’efectuaran, exclusivament, per mitjans electrònics.
 
L’accés a la plataforma és gratuït. 


De conformitat amb el que s'estableix a l’article 14 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i a l’Ordenança municipal reguladora d’administració electrònica de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès (publicada íntegrament al BOPB de 05/02/2013), s’estableix l’obligatorietat de l’ús de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics per desenvolupar totes les fases del procediment de contractació, inclusives les que correspongui realitzar als licitadors i/o candidats com la presentació de les ofertes. Les proposicions que no es presentin per mitjans electrònics, en la forma que determina aquest plec, seran excloses.


La presentació de les proposicions presumeix l’acceptació incondicionada pel licitador o candidat del contingut de la totalitat dels plecs, sense excepció.


 
Cada licitador no podrà presentar més d’una proposició.


 


Qui ho pot demanar?  • Persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en cap prohibició de contractar i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional.

Nota:


D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:


  • les persones jurídiques,
  • les entitats sense personalitat jurídica,
  • els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
  • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

 Requisits previs1)  Estar registrat a la plataforma Vortal.


2)  Disposar d’un certificat digital per a firma electrònica reconeguda dels admesos per l’Ajuntament en la seva seu electrònica, i l’adreça electrònica de la plataforma de contractació electrònica adient per tal de poder presentar ofertes, rebre els comunicats i notificacions electròniques que es trametin en cada cas.
 
La firma electrònica reconeguda, segons l’article 3 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de firma electrònica, és la firma electrònica avançada basada en un certificat reconegut (vàlidament emesa per un Prestador de Serveis de Certificació) i generada mitjançant un dispositiu segur de creació de firma (per exemple, DNI electrònic, o altres targetes criptogràfiques que recullin els requisits establerts a la norma de referència).
 
Els certificats reconeguts acceptats per la plataforma VORTAL són:
 
-       ACCV
-       DNI electrònic
-       IZEMPE
-       ANCERT
-       Camerfirma
-       CATCert
-       FNMT – CERES
-       FIRMA PROFESSIONAL
 
És important que els licitadors verifiquin amb antelació suficient, abans de la signatura i enviament de les proposicions, que el certificat està correctament instal·lat a l’ordinador i que es poden signar documents i els requisits de programari per a la presentació de proposicions a través de la plataforma VORTAL: JAVA, sistema operatiu, navegador (actualment l’explorador Google Chrome és incompatible amb JAVA), etc.
 
 
Es pot verificar i actualitzar gratuïtament la versió de JAVA accedint a la pàgina del fabricant http://java.com/es/download/installed.jsp.

 

Antelació amb què cal demanarSegons el termini de presentació de proposicions especificat al Perfil de contractant de l’Ajuntament.On es demana (En línia)La presentació d’ofertes es realitzarà únicament a la Plataforma Vortal, mitjaçant l'enllaç:
 

https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytosantquirzedelvalles


Una vegada presentada una proposició a través de la plataforma VORTAL, es generarà un avís de recepció electrònic que garantirà la data, hora i contingut de l’oferta.

 


Accepteu el certificat en cas que el vostre navegador us sol·liciti si confieu en l'emissor.

El nom dels arxius adjunts no poden contenir accents, ni espais ni símbols.Servei gestorAlcaldia - Presidència


CostGratuït


ObservacionsObertura de les proposicions


L'obertura de les proposicions es farà a través de la plataforma electrònica de contractació pública VORTAL. De conformitat amb el que estableix l'article 160.1 del TRLCSP, l'obertura dels sobres no es realitzarà en acte públic, atès que en la licitació s'utilitzen exclusivament mitjans electrònics.
X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto